• Administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z serwisu https://frejus.pl lub https://www.frejus.pl (dalej jako „Użytkownicy”) jest firma Centrum Ubezpieczeń Ewa Frejus z siedzibą w Trzciance przy ul. Prosta 4 (64-980 Trzcianka), wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG NIP: 7631015090, REGON: 572117897, Nr pozwolenia KNF: 349463/03 tel. +48 600 287 601, e-mail: kontakt@frejus.pl (dalej jako: „CUEF”).
  • Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w oparciu o przepisy polskiej ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest zgoda Użytkownika. Do wyrażenia zgody przez Użytkownika dochodzi wskutek zaznaczenia odpowiedniego pola na stronie internetowej serwisu https://frejus.pl lub https://www.frejus.pl
  • Użytkownik w każdym czasie może cofnąć zgodę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym poprzez złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na przykład poprzez przesłanie go na adres e-mail: rodo@frejus.pl. Cofnięcie tej zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Dane osobowe Użytkownika, w zakresie w jakim Użytkownik wyraził na to zgodę, są przetwarzane w celu odpowiedzi na zgłoszenie Użytkownika złożone za pośrednictwem formularza umieszczonego w serwisie https://frejus.pl lub https://www.frejus.pl, oraz w celu przekazywania Użytkownikowi informacji handlowych, marketingu, promocji i reklamy usług i produktów własnych CUEF lub usług i produktów podmiotów trzecich (współpracowników CUEF).
  • Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej.
  • Zakres danych osobowych Użytkownika zbieranych przez CUED obejmuje:

   imię,

   nazwisko,

   adres e-mail,

   nazwa firmy,

   numer telefonu,

   informacje i zgody pozyskane poprzez formularz RODO,

   informacje pozyskane poprzez Ankietę Potrzeb Klienta.

  • Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej, a po zakończeniu realizacji tych celów będą przechowywane w niezbędnym zakresie przez okres wymagany do wypełnienia przez CUEF obowiązków przewidzianych przepisami prawa i wymagających przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
  • Użytkownik ma prawo:

   żądania od CUEF dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

   do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych,

   do przenoszenia jego danych osobowych,

   wniesienia skargi do organu nadzorczego (organu ochrony danych osobowych).

  • CUEF z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. CUEF zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. CUEF sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.
  • Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym zakresie i na niezbędny okres – podmiotom trzecim, wskazanym przez CUEF, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie CUEF czynności dotyczące działań podejmowanych na rzecz Użytkowników przez https://frejus.pl lub https://www.frejus.pl w ramach realizacji celów przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
  • CUEF nie podejmuje decyzji, które mają skutek dla Użytkownika i które są wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
  • CUEF stosuje w serwisie https://frejus.pl lub https://www.frejus.pl pliki „cookies” w celu ułatwienia świadczenia usług za pośrednictwem ww. serwisu. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści dostępne w serwisie do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z serwisu. Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na stosowanie „cookies” poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej (w szczególności umożliwienie lub zablokowanie stosowania plików „cookies”). CUEF informuje, że uniemożliwienie lub ograniczenie przez Użytkownika stosowania plików „cookies”, w tym poprzez wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na stosowanie plików „cookies”, może częściowo uniemożliwić korzystanie z serwisu https://frejus.pl lub https://www.frejus.pl.