Polityka Prywatności

 •   Administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z serwisu https://www.frejus.pl  lub https://frejus.pl  (dalej jako „Użytkownicy”) jest firma Centrum Ubezpieczeń Ewa Frejus z siedzibą w Trzciance przy ul. Prosta 4 (64-980 Trzcianka), wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG NIP: 7631015090, REGON: 572117897, Nr pozwolenia KNF: 349463/03 tel. +48 600 287 601, e-mail: kontakt@frejus.pl (dalej jako: „CUEF”).

   

 • Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w oparciu o przepisy polskiej ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

   

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest zgoda Użytkownika. Do wyrażenia zgody przez Użytkownika dochodzi wskutek zaznaczenia odpowiedniego pola na stronie internetowej serwisu https://www.frejus.pl  lub https://frejus.pl 

   

 • Użytkownik w każdym czasie może cofnąć zgodę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym poprzez złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na przykład poprzez przesłanie go na adres e-mail: rodo@frejus.pl Cofnięcie tej zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   

 • Dane osobowe Użytkownika, w zakresie w jakim Użytkownik wyraził na to zgodę, są przetwarzane w celu odpowiedzi na zgłoszenie Użytkownika złożone za pośrednictwem formularza umieszczonego w serwisie https://www.frejus.pl  lub https://frejus.pl, oraz w celu przekazywania Użytkownikowi informacji handlowych, marketingu, promocji i reklamy usług i produktów własnych CUEF lub usług i produktów podmiotów trzecich (współpracowników CUEF).

   

 • Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej.

   

 • Zakres danych osobowych Użytkownika zbieranych przez CUEF obejmuje: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, numer telefonu, informacje i zgody pozyskane poprzez formularz RODO, informacje pozyskane poprzez Ankietę Potrzeb Klienta.

   

 • Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej, a po zakończeniu realizacji tych celów będą przechowywane w niezbędnym zakresie przez okres wymagany do wypełnienia przez CUEF obowiązków przewidzianych przepisami prawa i wymagających przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

   

 • Użytkownik ma prawo:

   – żądania od CUEF dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

   – do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych,

   – do przenoszenia jego danych osobowych,

   – wniesienia skargi do organu nadzorczego (organu ochrony danych osobowych).

 • CUEF z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. CUEF zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. CUEF sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.

   

 • Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym zakresie i na niezbędny okres – podmiotom trzecim, wskazanym przez CUEF, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie CUEF czynności dotyczące działań podejmowanych na rzecz Użytkowników przez https://frejus.pl  lub https://www.frejus.pl  w ramach realizacji celów przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

   

 • CUEF nie podejmuje decyzji, które mają skutek dla Użytkownika i które są wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

   

 • CUEF stosuje w serwisie https://www.frejus.pl  lub https://frejus.pl  pliki „cookies” w celu ułatwienia świadczenia usług za pośrednictwem ww. serwisu. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści dostępne w serwisie do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z serwisu. Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na stosowanie „cookies” poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej (w szczególności umożliwienie lub zablokowanie stosowania plików „cookies”). CUEF informuje, że uniemożliwienie lub ograniczenie przez Użytkownika stosowania plików „cookies”, w tym poprzez wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na stosowanie plików „cookies”, może częściowo uniemożliwić korzystanie z serwisu https://frejus.pl  lub https://www.frejus.pl