REGULAMIN KONKURSUHASŁO REKLAMOWE DLA CENTRUM UBEZPIECZEŃ EWA FREJUS

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Organizatorem Konkursu „Hasło Reklamowe dla Centrum Ubezpieczeń Ewa Frejus”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Ewa Frejus prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Centrum Ubezpieczeń Ewa Frejus, posiadająca numery ewidencyjne: NIP – 7631015090, REGON – 572117897 oraz stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej – ul. Prosta 4, 64-980 Trzcianka, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa oraz zasady wyłonienia zwycięzców a także procedurę reklamacyjną w Konkursie „Hasło Reklamowe dla Centrum Ubezpieczeń Ewa Frejus”.
 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U.2020.2094 t.j. z dnia 2020.11.26 ze zm.).
 4. Konkurs jest organizowany i prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Konkursu sprawuje wewnętrzna

  komisja powołana przez Organizatora (dalej „Komisja Konkursowa”).

 6. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie twórczego, kreatywnego i promującego działalność gospodarczą prowadzoną przez Organizatora hasła reklamowego dla Centrum Ubezpieczeń

  Ewa Frejus.

 7. Konkurs trwa od 1 stycznia 2021 r. godz. 00.00 do 31 grudnia 2021 r. godz. 23.59. Ogłoszenie

  wyników Konkursu nastąpi 7 stycznia 2022 r.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji terminów określonych w ust. 7 powyżej. W

  wypadku zmiany terminów, Organizator ogłosi ją poprzez kanały komunikacyjne Organizatora, w szczególności na Stronie internetowej konkursu, w portalach społecznościowych oraz na Stronie internetowej Organizatora. W wypadku zmiany terminów Uczestnikowi nie będzie przysługiwać jakiekolwiek roszczenie względem Organizatora.

 9. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie https://frejus.pl/konkurs/regulamin.

  § 2.

  Użyte w Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

 1. Strona internetowa Organizatora strona internetowa wykorzystywana dla celów prowadzonej przez Organizatora działalności gospodarczej, dostępna pod adresem:

  https://frejus.pl/.

 2. Strona internetowa Konkursu – strona internetowa dostępna pod adresem:

  https://frejus.pl/konkurs.

 3. Platforma online podstrona na stronie internetowej Organizatora umożliwiająca zawarcie

  umowy ubezpieczenia przy użyciu środków porozumienia się na odległość, dostępna pod adresem: https://frejus.pl/online.

 1. Komisja Konkursowa – osoby powołane przez Organizatora do rozstrzygania spraw związanych z Konkursem, sposób powołania Komisji Konkursowej określa Organizator.
 2. Uczestnik Konkursu Klient Organizatora, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, mający adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także będący konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, który w okresie od 1 stycznia 2021 r. godz. 00.00 do 31 grudnia 2021 r. godz. 23.59 zawarł – w miejscu stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Organizatora lub przy użyciu Platformy online – dowolną umowę ubezpieczenia z jakimkolwiek zakładem ubezpieczeń współpracującym z Organizatorem (ubezpieczający),
 3. Zawarcie umowy ubezpieczenia zawarcie umowy ubezpieczenia w miejscu stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Organizatora lub przy użyciu Platformy online – z jakimkolwiek zakładem ubezpieczeń współpracującym z Organizatorem.
 4. Formularz Konkursowy – formularz wypełniany przez Uczestnika Konkursu, celem wzięcia udziału w Konkursie, udostępniany Uczestnikowi Konkursu w miejscu stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Organizatora lub na Stronie internetowej Konkursu a następnie złożony Organizatorowi w miejscu stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Organizatora lub przesłany Organizatorowi za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. przy użyciu Strony internetowej Konkursu Wzór Formularza Konkursowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Zadanie konkursowe – stworzenie twórczego, kreatywnego i promującego działalność gospodarczą prowadzoną przez Organizatora hasła reklamowego dla Centrum Ubezpieczeń Ewa Frejus.

Rozdział 2. Zasady udziału w Konkursie, nagrody oraz warunki ich otrzymania

§ 3.

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien spełnić łącznie następujące warunki:

 1. w czasie trwania Konkursu zawrzeć dowolną umowę ubezpieczenia w miejscu stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Organizatora lub przy użyciu Platformy online – z jakimkolwiek zakładem ubezpieczeń współpracującym z Organizatorem,
 2. nie odstąpić od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od jej zawarcia,
 3. opłacić w terminie składkę ubezpieczeniową, wynikającą z zawartej umowy

  ubezpieczenia, o której mowa w lit. a powyżej,

 4. wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji o charakterze

  marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących i nie odwołać jej do dnia wydawania Nagrody,

 5. wypełnić do dnia 31.12.2021r.godz. 23.59 Formularz Konkursowy wraz z rozwiązaniem Zadania konkursowego,
 6. złożyć do dnia 31.12.2021 r. godz. 23.59 Organizatorowi w miejscu stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Organizatora lub przesłać Organizatorowi za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. przy użyciu Strony internetowej Konkursu wypełniony zgodnie z niniejszym Regulaminem Formularz

Konkursowy wraz z rozwiązaniem Zadania konkursowego (decydujący o zakwalifikowaniu zgłoszenia jest moment doręczenia zgłoszenia Zadania Konkursowego Organizatorowi).

 1. W następstwie złożenia zgłoszenia Zadania Konkursowego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. przy użyciu Strony internetowej Konkursu, Uczestnik Konkursu otrzyma od Organizatora zwrotną wiadomość e – mail potwierdzającą złożenie zgłoszenia.
 2. Każde zawarcie umowy ubezpieczenia przez Uczestnika Konkursu w czasie trwania Konkursu umożliwia dokonanie zgłoszenia jednego Zadania konkursowego. Tym samym, każdy Uczestnik Konkursu może wziąć w nim udział wielokrotnie, a ilość możliwych do dokonania zgłoszeń Zadań konkursowych przez każdego Uczestnika Konkursu odpowiada ilości zawartych przez Uczestnika Konkursu w czasie trwania Konkursu umów ubezpieczenia, zgodnie z definicją zawarcia umowy ubezpieczenia zawartą w § 2 ust. 6 niniejszego Regulaminu.
 3. W jednym zgłoszeniu poprzez Formularz Konkursowy można skutecznie złożyć tylko jedno rozwiązanie Zadania konkursowego. Naruszenie niniejszego postanowienia Regulaminu prowadzi do zdyskwalifikowania zgłoszenia Zadania Konkursowego w całości.
 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu.

  § 4.

 1. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu twórczego, kreatywnego i promującego działalność gospodarczą prowadzoną przez Organizatora hasła reklamowego dla Centrum Ubezpieczeń Ewa Frejus.
 2. Kryterium wyłonienia Zwycięzców jest zaproponowanie najciekawszego, zdaniem Komisji Konkursowej, hasła reklamowego dla Centrum Ubezpieczeń Ewa Frejus. Hasło reklamowe powinno nawiązywać do prowadzonej przez Organizatora działalności gospodarczej, charakteryzować ją.
 3. Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria wyłonienia Zwycięzców: a. oryginalnośćhasłareklamowego,
  b. pomysłowość,
  c. słownictwo i stylistyka,

  d. chwytliwość językowa, potencjał marketingowo-promocyjny,

  e. przydatność w działaniach marketingowych dla Organizatora.

 4. Hasła reklamowe powinny być wolne od wulgaryzmów, treści powszechnie uznawanych za

  obraźliwe, a także od treści mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź

  naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie).

 5. Jeśli do Konkursu zostaną zgłoszone identyczne propozycje, Komisja Konkursowa bierze pod uwagę propozycję, która została złożona przez Uczestnika Konkursu, który wcześniej zawarł umowę ubezpieczenia, zgodnie z definicją zawarcia umowy ubezpieczenia zawartą w §

  2 ust. 6 niniejszego Regulaminu.

 6. Kontroli prawidłowości przebiegu całego Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa

  powołana przez Organizatora, składająca się z min. 3 osób wskazanych przez Organizatora dla celów związanych z niniejszym Konkursem. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

 1. zapewnienie pełnoprawnego uczestnictwa w Konkursie i w ocenie prac wszystkim prawidłowo zgłoszonym Uczestnikom Konkursu autorom zadania konkursowego,
 2. rozstrzygnięcie konkursu (ocena prac i nagrodzenie rozwiązań Zadania konkursowego zgłoszonych przez Uczestników Konkursu) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
 3. przygotowanie i podpisanie listy Uczestników – Zwycięzców Konkursu, którzy otrzymali prawo do nagrody oraz listy rezerwowej,
 4. prowadzenie postępowań reklamacyjnych.

7. Z czynności Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół z wyszczególnieniem

Zwycięzców Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z przedmiotowym protokołem na swoje żądanie w miejscu stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Organizatora.

§ 5.

 1. Konkurs jest jednoetapowy i odbywa się w trzech kategoriach. Zakwalifikowanie Zgłoszenia Konkursowego do jednej z trzech kategorii konkursowych wynika z wysokości składki ubezpieczeniowej uiszczonej w związku z zawartą przez Uczestnika Konkursu umową ubezpieczenia:
  1. składka ubezpieczeniowa do 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) – kategoria I,
  2. składka ubezpieczeniowa pow. 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) i nie wyższa

   niż 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) – kategoria II,

  3. składka ubezpieczeniowa pow. 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych

   00/100) kategoria III.

 2. W Konkursie, w zależności od kategorii, opisanych w ust. 1 powyżej, Zwycięzcom przyznane

  zostaną następujące nagrody:

  1. I kategoria: nagroda rzeczowa o wartości 999,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt

   dziewięć złotych 00/100) w postaci pralki automatycznej marki Beko WMB 61242 PLPTM, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 99,90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 90/100). Łączna wartość nagrody w tej kategorii wynosi 1.098,90 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt osiem złotych 90/100),

  2. II kategoria: nagroda rzeczowa o wartości 1.700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100) w postaci roweru marki Kelly’s Spider 10, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 170,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt złotych 00/100). Łączna wartość nagrody w tej kategorii wynosi 1.870,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100),
  3. III kategoria: nagroda rzeczowa o wartości 5.399,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) w postaci motoroweru marki Junak mod. ZR50-45, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 539,90 zł (słownie: pięćset trzydzieści dziewięć złotych 90/100). Łączna wartość nagrody w tej kategorii wynosi 5.938,90 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych 90/100).
 3. Łączna wartość wszystkich nagród rzeczowych w Konkursie to 8.098,00 zł (słownie: osiem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100). Dodatkowe nagrody pieniężne o łącznej wartości 809,80 zł (słownie: osiemset dziewięć złotych 80/100) przyznawane łącznie z nagrodami rzeczowymi zostaną przeznaczone na zapłatę podatku dochodowego od osób

fizycznych od nagrody w konkursach (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity, Dz.U.2020.1426 z dnia 2020.08.21, ze. zm.). Dodatkowe nagrody pieniężne zostaną potrącone przez Organizatora przy wydaniu nagród rzeczowych i przeznaczone na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie.

§ 6.

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z nagrody składając Oświadczenie o rezygnacji z odbioru nagrody, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o rezygnacji z odbioru nagrody należy złożyć w formie pisemnej, wysyłając je na adres: ul. Prosta 4, 64-980 Trzcianka, z dopiskiem „Hasło reklamowe dla Centrum Ubezpieczeń Ewa Frejus”.
 2. W wypadku rezygnacji z odbioru nagrody przez Uczestnika, traci on prawo do tej nagrody, a Komisja Konkursowa dokona wyboru innego Zwycięzcy Konkursu.

  § 7.

 3. Zwycięzcy Konkursu wyłonieni zostaną w dniu 07.01.2022 r. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane zwycięzcom Konkursu maksymalnie do dnia 21.01.2022 r. – wraz z kartami gwarancyjnymi dot. poszczególnych nagród rzeczowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w przekazaniu nagród wynikające z okoliczności niezależnych od Organizatora.
 4. Informacja o wyłonieniu Zwycięzców (oznaczonych poprzez numer polisy wskazany w Formularzu Konkursowym zawierającym zwycięskie zgłoszenie zadania konkursowego), którzy otrzymają nagrody, zostanie podana na Stronie Konkursu w dniu 07.01.2022 r.
 5. Zwycięzcy Konkursu w dniu ich wyłonienia zostaną poinformowani o przyznaniu im nagród drogą korespondencji e-mail, na adres poczty elektronicznej podany Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu lub drogą listowną.
 6. Prawo do nagrody nie podlega zamianie na nagrody rzeczowe lub finansowe. Nie jest możliwe również zastrzeżenie szczególnych właściwości nagrody.
 7. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią.

§ 8.

 1. Uczestnikowi Konkursu powinny przysługiwać wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do wykonanego na potrzeby Konkursu dzieła w postaci zgłoszonego Zadania konkursowego – w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1231z ze zm.) – i dokonując zgłoszenia oświadcza i zapewnia, że jego prawa do wykonanego zadania konkursowego nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone czasowo, ilościowo i terytorialnie, a żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Organizatora z żadnymi uzasadnionymi roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich, a jeśli takie roszczenia się pojawią zobowiązuje się zwolnić Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.
 2. Na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego z chwilą wydania nagród na Organizatora przechodzą bez dodatkowego wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych

treści – haseł powstałych w związku z realizacją Zadania konkursowego (dzieła), stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03 ze zm.) bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych, terytorialnych, czy ilościowych na następujących polach eksploatacji:

 1. utrwalanie i zwielokrotnienie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie,
 2. wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależenie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrodrukach i mikroprodukcjach, a także do powielania w inny sposób,
 3. wprowadzenie do pamięci komputera i sporządzenie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnienie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie, wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu , publicznie wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w dowolnych elektronicznym, cyfrowym itp. – kanale komunikacji publicznej, wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.

3. Wraz z wydaniem nagrody rzeczowej Organizator nabywa wyłączne prawo do wykonania praw zależnych do nagrodzonego dzieła i dysponowania nim, w tym Organizator ma prawo do dokonywania zmian i przeróbek, skrótów, zmian i wymiany poszczególnych warstw lub elementów i innych zmian, łączenia z innymi utworami, wizerunkami, wykonaniami, tekstami, opisami lub materiałami, wykorzystania w całości lub we fragmentach, w tym w ramach komplikacji lub połączeń, w różnych wersjach zmienionych i skróconych, rozłożonych na części, w wersjach ze zmianą sekwencji oraz w wersjach zsynchronizowanych ze zmienioną warstwą dźwiękową, ilustracją lub informacyjną oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami w pełnym zakresie. Organizator jest uprawiony w szczególności do uzupełnienia dzieła o hasła i slogany reklamowe, znaki towarowe, informacje handlowe etc. i do korzystania z tak powstałych modyfikacji w pełnym zakresie. Organizator może dokonywać poprawek stylistycznych, ortograficznych i językowych.

Rozdział 3. Przetwarzanie danych osobowych

§ 9.

 1. Uczestnicy zgłaszając udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – Ewa Frejus prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Centrum Ubezpieczeń Ewa Frejus, posiadająca numery ewidencyjne: NIP 7631015090, REGON – 572117897 oraz stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej ul. Prosta 4, 64-980 Trzcianka.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Konkursie, wydania nagród oraz postępowania reklamacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do GIODO, jeśli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.
 6. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu, a także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z uczestnictwem w Konkursie. Ponadto, dane Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez czas wymagany przepisami prawa rachunkowo-księgowego w zakresie realizowania sprawozdawczości finansowej.
 7. Dane osobowe w stosownych przypadkach będą przekazywane przez Organizatora do przetwarzania podmiotom zaangażowanym w proces przeprowadzenia Konkursu, w tym podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, a także podmiotom obsługującym Organizatora prawnie i księgowo.

Rozdział 4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

§ 10.

 1. Uczestnik Konkursu może składać reklamacje wyłącznie w formie pisemnej na adres – ul. Prosta 4, 64-980 Trzcianka, z dopiskiem „Hasło reklamowe dla Centrum Ubezpieczeń Ewa Frejus”.
 2. Reklamacja dotycząca przebiegu Konkursu powinna zawierać w szczególności dane Uczestnika Konkursu, datę wystąpienia reklamowanego zdarzenia i opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności oraz jednoznaczne sformułowanie roszczenia.
 1. Do złożonej reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu Uczestnik Konkursu powinien dołączyć całokształt dokumentacji stanowiącej dowody zaistnienia okoliczności, które są podstawą reklamacji.
 2. Rozpatrzenie reklamacji polega na zbadaniu ich zasadności i podjęciu przez Organizatora stosownych działań mających na celu usunięcie ewentualnie stwierdzonych nieprawidłowości i ich przyczyn.
 3. Organizator, za pośrednictwem Komisji Konkursowej, rozpatruje reklamację niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Organizator poinformuje Uczestnika o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminów, o których mowa powyżej, wystarczy wysłanie odpowiedzi przed upływem tych terminów.
 4. Po rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o jej wyniku w formie pisemnej.
 5. W sprawach dotyczących Konkursu Uczestnik, poza uprawnieniami określonymi w niniejszym Regulaminie, ma prawo do zwracania się do Miejskiego albo Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz dochodzenia roszczeń przed sądem.

Rozdział 5. Postanowienia końcowe

§ 11.

 1. Uczestnik przystępując do Konkursu i zgłaszając swój udział wyraża zgodę na zasady i warunki Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz na przetwarzanie jego danych osobowych na warunkach określonych w Rozdziale 3 niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin Konkursu wraz z zasadami przetwarzania danych osobowych dostępny jest na stronie: https://frejus.pl/konkurs/regulamin oraz w miejscu stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.