Wielki Konkurs

I Ty możesz wygrać!

Regulamin konkursu

„Kup polisę, wygraj rower!”

I. Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Ubezpieczeń Ewa Frejus, zwane dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs trwaod 12lipca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.
II. Warunki uczestnictwa w Konkursie:

1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich osób, które w dniach 12 lipca - 30 września 2014r zakupią polisę o wartości minimum 100zł.
2. BON, który należy wypełnić, aby brać udział w zabawie wydawany jest jednorazowo przy zakupie jednej polisy. Drugi można otrzymać, zakupując kolejną. Kwota polisy nie ma wpływu na ilość wydanych bonów, ale minimalnie musi wynosić 100zł.
3. Uczestnikami konkursu stają się osoby, które po zakupie polisy otrzymają i prawidłowo wypełnią odpowiedzi na zadane na BONIE pytania oraz opiszą krótkim hasłem Centrum Ubezpieczeń Ewa Frejus.
III. Zasady przyznawania nagród:

1. Jury konkursowe składające się z 3 członków: Czajkowska Grażyna, Faryńska Magda oraz Grzybowska Patrycja – przedstawicieli Organizatora, wyłoni zwycięzcę, spośród Uczestników konkursu.
2. Jury konkursowe przyzna jedną nagrodę główną ufundowaną przez Centrum Ubezpieczeń Ewa Frejusw postaci roweru.
3. Odbiór nagrody nastąpi w siedzibie Organizatora. O terminieodbioru nagrody Zwycięzcę konkursu telefonicznie poinformuje Organizator.
IV. Dane osobowe:

1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, tylko i wyłącznie do celów niniejszego konkursu, na co Uczestnik konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do konkursu.
V. Postanowienia końcowe:

1. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika Konkursu bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie. v 3. Do spraw nieujętych w niniejszym regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Świetny rower marka Best! Duży rower miejski, kola 28 cali!

Lista zwycięzców